เมื่อวันที่ 8 กันยายน2564 พนักงานส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมกิจกรรมกตเวทิตาจิต ผู้เกษณีย์อายุ ประจำปี 2564 ณ โถงกลาง อาคารบริหาร ซึ่งมีผู้เกษณียอายุ จำนวน 9 ท่าน ขอขอบคุณผู้เกษณีย์อายุทุกท่าน ที่ได้อุทิศตน เสียสละ เพื่อมหาวิทยาลัย ตลอดอายุการทำงาน

Facebook Comments