ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2564
16 กันยายน 2564 ฝ่ายการเงินและบัญชีจัดประชุมประจำเดือน 9/2564
เพื่อเตรียมปิดงานปลายปีงบประมาณ 2564 ภายในกำหนดวันที่ 15 ตุลาคม 2564

Facebook Comments