ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชี สิ้นปีงบปรมาณ 2564 ให้ทันภายในกำหนดเวลา วันที่ 15 ตุลาคม 2564

Facebook Comments