กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา และวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
จากกองทุนของสำนักวิชาและวิทยาลัย ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากตัวแทนสำนักวิชาและวิทยาลัย จำนวน 58 คน

Facebook Comments