ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
การใช้งบประมาณของหน่วยงานในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 และระเบียบ/ประกาศที่มีการ
ปรับปรุงไหม่ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ zoom cloud meeting
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากตัวแทนของทุกหน่วยงาน จำนวน 133 คน
ไฟล์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  >>โหลดไฟล์<<

 

Facebook Comments