พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อรับมอบ
นโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม อาคารสหกิจศึกษา
The staff of Finance and Accounting Division attended the meeting with President of Walailak University to receive the operational policy at Khaoluang Meeting room at Cooperative Education Building.

Facebook Comments