ธนาคารกรุงไทยเข้าแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งของหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ณ ห้องส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Krung Thai Bank congratulates to a new Head of Finance and Accounting Division of Walailak University at the office.

Facebook Comments