แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม เกี่ยวกับการจัดทำประกาศฯการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาหน่วยงาน(ศูนย์บริการวิชาการ)
และการเบิกจ่ายต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 /11/2563 

Facebook Comments