กิจกรรม “Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกิจกรรม “Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

Facebook Comments