–  คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่ ส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11/8/2563 

Facebook Comments