อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานที่มีวงเงินสำรองจ่าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ 2   

คู่มือการใช้งาน Krungthai Corporate Online2LV
คู่มือการใช้งาน Universal Data Entry

 

Facebook Comments