พนักงานส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ  บริเวณสวนวลัยลักษณ์
วันที่ 30/7/2563

Facebook Comments