อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานที่มีวงเงินสำรองจ่าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ 2

Facebook Comments