Home / ประมวลภาพกิจกรรม / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ถือวงเงินสำรองจ่าย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ถือวงเงินสำรองจ่าย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานที่ถือวงเงินสำรองจ่ายในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562 และการเริ่มใช้งานต้นปี 2563

 

Facebook Comments

About Halip Lablaes

Check Also

รวมใจวลัยลักษณ์

” order_b …