Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การดำเนินการเบิกจ่าย/การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการเบิกจ่าย/การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562

การดำเนินการเบิกจ่าย/การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562

 

 

Facebook Comments

About Halip Lablaes

Check Also

ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2561 สำหรับ

ประกาศเรื่องค่า …