กิจกรรม 5ส

พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2561 ณ อาคารไทยบุรี 

Facebook Comments