วันปิยมหาราช 2561

บุคลากรส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช   เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าเมืองและอำเภอท่าศาลา 

 
Facebook Comments