Home / ประมวลภาพกิจกรรม / วันปิยมหาราช 2561

วันปิยมหาราช 2561

บุคลากรส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช   เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สนามหน้าเมืองและอำเภอท่าศาลา 

 
Facebook Comments

About Halip Lablaes

Check Also

กิจกรรมปลูกต้นไม้

6 มิถุนายน 2561 …