Home / คู่มือ / คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลด
คู่มือการรับเงินและบันทึกบัญชี สำหรับหน่วยวิสาหกิจ 
 งานวิเคราะห์บัญชี
 นางวราวรรณ โชติช่วย
โทร. 3716
E – mail  cwarawan@wu.ac.th
 
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการนำเสนองบการเงินของหน่วยวิสาหกิจ
งานบัญชี
นางวรรณพร  หริรักษ์
โทร.3720
hwannapo@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการ รับเงิน จ่ายเงิน การเงินประเภทต่างๆ ประชุม สัมมนา
และกิจกรรมอื่น
งานการเงิน
นางจันทร์จิรา ศรีราพรโทร.3717
cjunjira@wu.ac.th
นางสาวพยงค์ จีบโจงโทร. 3744 jphayong@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการตรวจสอบทรัพย์สินถาวรและการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา
งานบัญชีทรัพย์สิน
นางสาวนรกมล สุโขพลโทร. 3715
E – mail  tnorraka@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการบันทึกบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายและปรับปรุงรายการบัญชี
งานบัญชี
นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาลโทร.3743
shattaka@wu.ac.th

ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใช้บริการ
งานสวัสดิการ
 
งานสวัสดิการ
นางอุมาภรณ์ จุลเลศ
โทร.3741
soumapor@wu.ac.th

ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานการสืบค้นเงินทุนคงเหลือและรายงานการเงินระบบ MIS
งานบัญชี
 
นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาลโทร.3743
shattaka@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติด้านบัญชีและรายงานทางการเงินของกองทุนพัฒนาสำนักวิชา
งานบัญชี
นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาลโทร.3743
shattaka@wu.ac.th
    ดาวน์โหลด
คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาสำนักวิชาและวิทยาลัย
งานการเงิน
นางจันทร์จิรา ศรีราพรโทร.3717
cjunjira@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการรับเงินและการจ่ายเงินคืนงานการเงินนักศึกษา
งานการเงินนักศึกษา
นางณัฐวศา เรืองนาคโทร.3717
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการตรวจสอบใบขอซื้อขอจ้าง
งานบัญชีทรัพย์สิน
นางสาวนรกมล สุโขพลโทร. 3715
E – mail  tnorraka@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการจัดทำรายงาน
งานบัญชี
นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์โทร.3743
stuenjai@wu.ac.th
ดาวน์โหลด
 
คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ใช้บริการ
งานเงินสำรองจ่าย
งานบัญชี
นางอุมาภรณ์ จุลเลศโทร.3741
soumapor@wu.ac.th
 
     
 
     
Facebook Comments

About Halip Lablaes