ศึกษาดูงาน

ส่วนการเงินและบัญชีศึกษาดูงาน ปตท.สำนักงานใหญ่และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 3-4 พ.ค.2561 

Facebook Comments