แบบฟอร์ม

arrow_rเกี่ยวกับการรับเงิน
arrow_rเกี่ยวกับสวัสดิการ
arrow_rเกี่ยวกับค่าล่วงเวลา
arrow_rเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
arrow_rเกี่ยวกับเงินยืมทดรอง
arrow_rเกี่ยวกับกองทุนสำนักวิชา
arrow_r แบบรายการค่าลดหย่อนภาษี 
arrow_r แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ      

arrow_r ใบรับรองแทนใบเสร็จ  
arrow_r ใบสำคัญรับเงิน
arrow_r ใบมอบฉันทะ
arrow_r แบบรายงานการเดินทางไปฏิบัติ
arrow_r ใบยืมเงินสดย่อย
arrow_r ใบเบิกเงินสดย่อย
arrow_r ใบยืมเงินทดรอง
arrow_r ใบคืนเงินทดรอง
arrow_r แบบบันทึกขอใช้รถยนต์
arrow_r ฟอร์มลดหย่อนภาษี

 

 

Facebook Comments

About wachirasak pokakorn