ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน/ค่าเครื่องแบบ

 1. ให้ผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการ ยื่นแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการ แต่ละประเภทพร้อมแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 1.1 ใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย สำหรับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
  แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
               (1) ใบเสร็จรับเงิน
               (2) ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

      1.2 ใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
          แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
             (1) ใบเสร็จรับเงิน
             (2) ใบรับรองแพทย์ (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)

      1.3 ใบเบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
          แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
             (1) ใบเสร็จรับเงิน
             (2) สำเนาหนังสือแจ้งรายชื่อพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก
             (3) สำเนาสัญญาเช่า

      1.4 ใบเบิก-ใบสำคัญจ่าย สำหรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ
          แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
            – ใบเสร็จรับเงิน

 1. ระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  (ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์ติดต่อ/รายการเบิกจ่าย/จำนวนเงิน/รหัสงบประมาณ/เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย) 
 2. ส่งส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และสิทธิการเบิก
 3. ยื่นเรื่องเบิกจ่ายเงิน ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงิน
 4. ส่วนการเงินและบัญชี ดำเนินการทำจ่ายตามวงเงิน ดังนี้
       (1) กรณีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท โอนเข้าบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามบัญชีที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้
       (2) กรณีจำนวนเงินเกิน 100,000 บาท จะทำจ่ายเป็นเช็ค โดยให้ผู้ขอเบิกเงินมารับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชีด้วยตนเองหรือกรณี 
           ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ผู้ขอเบิกเงินมอบฉันทะการรับเช็คเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอรับเช็คดังกล่าว

 

Facebook Comments