องค์ประกอบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน อำนาจหน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง

องค์ประกอบคณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน

คณะกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ให้ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

  1. ประธานกรรมการ : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง
  2. รองประธานกรรมการ : อธิการบดี
  3. กรรมการ จำนวน 2 ท่าน : กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. กรรมการ จำนวน 3 ท่าน : ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเงินและบัญชี
  5. กรรมการ จำนวน 1 ท่าน : รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ
  6. กรรมการและเลขานุการ : รองอธิการบดีที่อธิการบดีเสนอ
  7. ผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 2 ท่าน : หัวหน้าส่วนงานที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่าที่อธิการบดีเสนอ

อำนาจหน้าที่

          คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องซึ่งกำหนดไว้ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559 อันได้แก่

           หมวดที่ 1 รายได้

                      หมวดที่ 2 รายจ่าย

                     หมวดที่ 3 งบประมาณ

         หมวดที่ 4 การบัญชี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

              กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่