สำรองข้อมูลหน้าบุคลากร

หัวหน้าส่วน

                                                                                                               นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์
                                                                                                                       โทร.3721
                                                                                                                        E – mail
                                                                                                                 tjutarat@wu.ac.th

                      หัวหน้างานการเงิน       รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ         หัวหน้างานบัญชี

   
นางจันทร์จิรา ศรีราพร
โทร. 3717
E – mail
cjunjira@wu.ac.th
นางสาวนรกมล สุโขพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3715
E – mail  tnorraka@wu.ac.th
นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3743
E – mail  shattaka@wu.ac.th

งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ

          
นายหะลิบ   เหล็บเลิศ
พนักงานธุรการ
โทร. 3747
E – mail  lhalip@wu.ac.th
นางสาวพยงค์  จีบโจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3744
E – mail
jphayong@wu.ac.th                     
นางสาวกนกกาญจน์ สุประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3718
E – mail  kanokkan.su@wu.ac.th      
นางสาวสุคนธ์ คงผอม
เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป
โทร. 3718
E – mail  ksukon@wu.ac.th

การเงินจ่าย

       
นางศิวฉัตร  ตันทวีวงศ์
พนักงานธุรการ
โทร. 3741
E – mail  ksiwacha@wu.ac.th 
นางอุมาภรณ์ จุลเลศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3741
E – mail  soumapor@wu.ac.th 
นางสาววิรัญญา ประสารพจน์
พนักงานธุรการ
โทร. 3714
E – mail  wiranya.pr@wu.ac.th 
นางสาวพิชญามญธุ์
สุพรรณพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3740
E-mail
pitchayamon.su@wu.ac.th

งานการเงินรับ

     
นางจรี  ไกรเทพ
พนักงานธุรการ
โทร. 3740
tjaree@wu.ac.th
     

งานตรวจจ่าย

นางสุนันทา บดีการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3714
E – mail  rsunanth@wu.ac.th
นางสาวสุวิมล บุญชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3744
E – mail  bsuvimol@wu.ac.th
นางสาวทรงพร กาลคลอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3743
E – mail  ksongpor@wu.ac.th
นางสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3741
E – mail  rsudarat@wu.ac.th

การเงินนักศึกษา

   
นางนฤมล ชฎากรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3720
E – mail  knarumon@wu.ac.th
นางณัฐวศา เรืองนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3720
E – mail  kuthaiwa@wu.ac.th
   

วิเคราะห์/บัญชี

นางวราวรรณ โชติช่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3716
E – mail  cwarawan@wu.ac.th
นางวรรณพร หริรักษ์
โทร.3720
E – mail
hwannapo@wu.ac.th
นางสาวประภัสสร วัฒพรหม
โทร.3796
E – mail
prapatsorn.wt@wu.ac.th

รายงานทางการเงิน

                                                                                                     
นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3716
E – mail  stuenjai@wu.ac.th
  

งานสินทรัพย์

                                                                                                     
นางสาวปิยรัตน์  วันทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 3717
E – mail
wpiyarat@wu.ac.th 
  
Facebook Comments