รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

arrow_r   ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ
arrow_r​   ตราสารหนี้
arrow_r​   ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10
arrow_r​   ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25
arrow_r​   ผสมหุ้น&FIFไม่เกินร้อยละ25
arrow_r​   ตราสารทุน

Facebook Comments