Home / ระเบียบหลักเกณฑ์

ระเบียบหลักเกณฑ์

ระเบียบหลัก/ประกาศ/ข้อบังคับ

arrow_r หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2561
arrow_r ข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
arrow_r หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 2558
arrow_r หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 2559
arrow_r หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่ารับรอง 2560
arrow_r อัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
arrow_r ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
arrow_r หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย
arrow_r ว่าด้วยการจัดเวลาทำงานและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2543
arrow_r ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560
arrow_r ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับที่ 2

Facebook Comments