พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(เจ้าหนี้)

พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคลากร

แบบ ภ.พ.20

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

 หน้าสมุดบัญชีมหาวิทยาลัย

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินนักศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำหนดวันจ่ายเงินเดือนปี