พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(เจ้าหนี้) 

พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายบุคลากร

แบบ ภ.พ.20

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 

หน้าสมุดบัญชีมหาวิทยาลัย

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินนักศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำหนดวันจ่ายเงินเดือนปี 2564

Facebook Comments