ภารกิจหลัก

ส่วนการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ "รวมศูนย์" ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในลักษณะ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ส่วนการเงินและบัญชี มีปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เป็นทั้งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและให้บริการทางด้านการเงิน ทรัพย์สิน และการบัญชีตลอดจนการควบคุมตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ปรัชญาและนโยบายการทำงาน
 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา จริงใจ ให้บริการอย่างเสมอภาค มีจริยธรรมและทำงานเป็นทีม
 จัดระบบการทำงานในส่วนให้มีความคล่องตัว ฉับไว และกระจายอำนาจการตัดสินใจ
 วางระบบให้บริการลูกค้าให้รวดเร็ว
 พัฒนาและส่งเสริมพนักงานในส่วนให้ได้รับการอบรมทั้ง ภายใน และภายนอก

Facebook Comments