DIVSION OF fINANCE ACCOUNTING

หัวหน้าส่วน

นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล

รักษาการหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
โทร. 73743 E – mail shattaka@wu.ac.th

หัวหน้างาน

นางจันทร์จิรา ศรีราพร

 หัวหน้างานบัญชี
โทร. 77004 E – mail cjunjira@wu.ac.th

นางสาวนรกมล สุโขพล

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
โทร. 73716 E – mail tnorraka@wu.ac.th

นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์

หัวหน้างานบัญชี
โทร. 73715 E – mail stuenjai@wu.ac.th

งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ

นางสาวปิยรัตน์ วันทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77009 E – mail wpiyarat@wu.ac.th

นางสาวสุคนธ์ คงผอม

เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป
โทร. 73718 E – mail ksukon@wu.ac.th

น.ส.กนกกาญจน์ สุประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77008 E – mail kanokkan.su@wu.ac.th

นายหะลิบ เหล็บเลิศ

พนักงานธุรการ
โทร. 73747 E – mail lhalip@wu.ac.th

นางสาว ช่อผกา วิโสจสงคราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel 73718 E - mail chopaka.wi@wu.ac.th

งานการเงินจ่าย

นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์

พนักงานธุรการ
โทร. 73741 E – mail ksiwacha@wu.ac.th

นางอุมาภรณ์ จุลเลศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77002 E – mail soumapor@wu.ac.th

น.ส.วิรัญญา ประสารพจน์

พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ โทร. 77003 E – mail wiranya.pr@wu.ac.th

นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73714 E-mail pitchayamon.su@wu.ac.th

งานการเงินรับ

นางจรี ไกรเทพ

พนักงานธุรการ
โทร. 73740 tjaree@wu.ac.th

งานตรวจจ่าย

นางสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73717 E – mail rsudarat@wu.ac.th

นางสาวสุวิมล บุญชู

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 77005 E – mail  bsuvimol@wu.ac.th

นางสาวทรงพร กาลคลอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73744 E – mail ksongpor@wu.ac.th

นางสุนันทา บดีการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77001 E – mail rsunanth@wu.ac.th

งานการเงินนักศึกษา

นางนฤมล ชฎากรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73713 E – mail knarumon@wu.ac.th

นางสาวพยงค์ จีบโจง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73716 E – mail jphayong@wu.ac.th

วิเคราะห์/บัญชี

นางวราวรรณ โชติช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77007 E – mail cwarawan@wu.ac.th

นางวรรณพร หริรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.77010 E – mail hwannapo@wu.ac.th

นางสาวประภัสสร วัฒพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.73796 E – mail prapatsorn.wt@wu.ac.th

รายงานทางการเงิน

นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73715 E – mail stuenjai@wu.ac.th

งานสินทรัพย์

นางณัฐวศา เรืองนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77006 E – mail kuthaiwa@wu.ac.th
Facebook Comments