แจ้งข้อมูลการโอนเช็คเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน
กรณีพนักงานแจ้งความประสงค์ให้ส่วนการเงินและบัญชีโอนเงินเข้าบัญชี
การค้นหา  กด  Ctrl + F   ใส่ชื่อ 
กรณีการโอนเงินเข้าบัญชี ขอความกรุณาเขียนใบนำฝากแนบมาด้วยทุกครั้ง  ขอบคุณค่ะ
วันที่โอน ชื่อผู้ขอเบิก / ชื่อบัญชี ประเภทเงินขอเบิก จำนวนเงิน หมายเหตุ
         
10/1/2560 นางจินตนา กิจผดุง ค่าเดินทางของรองฯวิชาการ                                11,086.99 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
10/1/2560 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน(มวล.) เบิกเงินโครงการ                          1,433,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
10/1/2560 นายศักดิ์ดา ใบมิเด็น เงินยืมทดรอง บย 693/60                                  4,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายอุดมศักดิ์ ดรุมาศ เงินยืมทดรอง บย 694/60                                38,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ เงินยืมทดรอง บย 691/60                                10,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์  เงินยืมทดรอง บย 711/60                                72,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์ เงินยืมทดรอง บย 709/60                                  4,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ประชุมสรรหาคณบดีแพทย์                                15,590.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายฮุชเซ็น นิยมเดชา โครงการแนะแนว                                31,895.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 น.ส.มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง เงินยืมทดรอง บย 704/60                                  4,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นางสาวจารึก พรหมคลี่ เงินยืมทดรอง บย 706/60                                20,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายคณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา เงินยืมทดรอง บย 705/60                                  6,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายคณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา เงินยืมทดรอง บย 699/60                                20,900.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นางสาวกาญจนา หฤหรรษพงศ์ เงินยืมทดรอง บย 697/60                                13,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นางจิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย เงินยืมทดรอง บย 701/60                                  5,464.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร ทุนการศึกษา                                12,500.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ นำเสนอผลงานวิชาการ                                31,080.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
10/1/2560 นายพิเชษฐ์ ปานจันทร์ เงินยืมทดรอง บย 663/60                                80,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
         
9/1/2560 นายสุริยัน ถึงแสง เงินยืมทดรอง บย 686/60                                66,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
9/1/2560 เงินสดย่อยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เงินยืมทดรอง บย 674/60                                  5,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
9/1/2560 เงินสดย่อยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เงินยืมทดรอง บย 679/60                                  5,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
9/1/2560 มวล.(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เบิกชดเชยเงินสดย่อย                                32,993.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
9/1/2560 มวล.(โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ) เบิกชดเชยเงินสดย่อย                                10,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
9/1/2560 นางสาวธนภร เจริญธัญสกุล เงินยืมทดรอง บย 685/60                                  7,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นายอนุสรณ์ ชัยอักษรเวช เงินยืมทดรอง บย 684/60                                  9,948.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นายทรรศนะ นวลสมศรี เงินยืมทดรอง บย 683/60                                20,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางออนอุไร แก้วอุดม เงินยืมทดรอง บย 682/60                                38,200.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางออนอุไร แก้วอุดม เงินยืมทดรอง บย 672/60                                43,200.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ เงินยืมทดรอง บย 681/60                                  4,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ เงินยืมทดรอง บย 675/60                                33,966.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวชฎารัตน์ ทองรุต เงินยืมทดรอง บย 688/60                                  7,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางปิยชาติ สึงตี เงินยืมทดรอง บย 610/60                                  6,830.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวพิมลกร แปงฟู เงินยืมทดรอง บย 687/60                                10,400.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวอรอนงค์ เฉียบแหลม เงินยืมทดรอง บย 633/60                                15,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวชุดาณัฎฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว ค่าวัสดุ                                10,170.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 ดร.สุริยัน สุขติ เงินยืมทดรอง บย 644/60                                  4,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวนฤมล กล้าทุกวัน เงินยืมทดรอง บย 678/60                                13,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวนันธิดา จันทร์ศิริ เงินยืมทดรอง บย 677/60                                10,300.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 Mr.Robert James Santos ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางวิชาการ                                22,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ เงินยืมทดรอง บย 670/60                                  9,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร เงินยืมทดรอง บย 671/60                                38,500.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นายธนัย เกตวงกต เงินยืมทดรอง บย 669/60                                11,388.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นายภานุวัฒน์ สวัสดี เงินยืมทดรอง บย 661/60                                80,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวมาลาตี ตาเยะ เงินยืมทดรอง บย 645/60                                  2,400.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 ดร.จิรา คงปราณ เงินยืมทดรอง บย 658/60                                14,459.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
9/1/2560 นางสาวเพ็ญศรี พานิช เงินยืมทดรอง บย 660/60                                12,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
         
5/1/2560 นายธนูศิลป์ แก้วพิชัย เงินยืมทดรอง บย 316/60                                24,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
5/1/2560 นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์ เงินยืมทดรอง บย 597/60                                  9,748.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวทวีลักษณ์ พลราชม เงินยืมทดรอง บย 643/60                                  5,288.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นายจิรพัฒน์ นาวารัตน์ เงินยืมทดรอง บย 642/60                                  6,225.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาววรรณธิดา หนูยัง เงินยืมทดรอง บย 662/60                                  8,400.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวทัศนีย์ ทัศระเบียบ เงินยืมทดรอง บย 655/60                                10,052.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวธนภร เจริญธัญสกุล เงินยืมทดรอง บย 566/60                                36,960.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ค่าวัสดุ                                22,253.62 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร                                16,380.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร ค่าประชุม                                11,144.90 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นายอาวุธ แก่นเพชร เงินยืมทดรอง บย 648/60                                11,400.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นายยุทธกาน ไชยมณี  เงินยืมทดรอง บย 647/60                                  4,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 ดร.นมนตื หิรัญ เงินยืมทดรอง บย 652/60                                15,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางธัญญา พูลสวัสดิ์ พบปะสื่อมวลชน                                11,900.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวชุดาณัฏฐ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เงินยืมทดรอง บย 650/60                                  8,840.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ เงินยืมทดรอง บย 646/60                                20,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นายสุธินันท์ ขวัญแก้ว ปรับปรุงซ่อมฝาปิดระบายน้ำ                                12,900.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวนิตยา แก่นบุญ เงินยืมทดรอง บย 667/60                                15,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาววรรณธิดา หนูยัง เงินยืมทดรอง บย 666/60                                10,800.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวคำแก้ว มณีโรจน์ เงินยืมทดรอง บย 665/60                                11,300.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นายธนนะวิชช์ ปานน้อย เงินยืมทดรอง บย 668/60                                30,000.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 นางสาวนฤมล กล้าทุกวัน เงินยืมทดรอง บย 664/60                                25,400.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
5/1/2560 กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(โครงการวิสาหกิจ) มวล. เบิกชดเชยเงินสดย่อย                                34,183.90 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
         
4/1/2560 งานบริการสุขภาพ(เงินประกันอุบัติเหตุ) ค่าสินไหมทดแทน                                20,860.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
4/1/2560 มวล.(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เบิกชดเชยเงินสดย่อย                                28,740.54 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
4/1/2560 มวล.(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เบิกชดเชยเงินสดย่อย                                28,730.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
4/1/2560 เงินสดย่อยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เงินยืมทดรอง บย 626/60                                  6,100.00 โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
         
Facebook Comments