arrow_r ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
arrow_r ประกาศ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบ (เฉพาะพนักงานสายปฏิบัติการ) พ.ศ.2560
arrow_r ประกาศ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก สำหรับการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
arrow_r ข้อบังคับว่าด้วยผู้สนับสนุนการสอนและการวิจัยประเภทต่างๆ พ.ศ.2543
arrow_r ประกาศอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ/วิทยากร หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
arrow_r ประกาศอัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2561
arrow_r ประกาศค่าตอบแทนผู้สนับสนุนการสอนและการวิจัย พ.ศ. 2546
arrow_r ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2545
arrow_r ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินการสอน พ.ศ. 2541
arrow_r ประกาศเงินสมนาคุณคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2548
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักสูตร พ.ศ. 2552
arrow_r ประกาศเงินสมนาคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ พ.ศ. 2543
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคล แหล่งฝึกปฏิบัติงานในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด
arrow_r ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกปฏิบัติงาน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Facebook Comments