โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส

นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล
           ประธานคณะกรรมการ

             นางสาวนรกมล สุโขพล
              หัวหน้าคณะกรรมการ

       นางสาวพยงค์ จีบโจง
              คณะกรรมการ

        นางอุมาภรณ์ จุลเลศ
               คณะกรรมการ

     นางสาวทรงพร กาลคลอด
               คณะกรรมการ

         นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์
                คณะกรรมการ

       นางสาวปิยรัตน์ วันทอง
        ตัวแทนคณะกรรมการ

น.ส.กนกกาญจน์ สุประดิษฐ์
              เลขานุการ

          นายหะลิบ เหล็บเลิศ
               ผู้ช่วยเลขานุการ

Facebook Comments