กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 ใบลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   << คลิก >>

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือมี กฎหมายรองรับ จึงมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังต่อไปนี้

ในส่วนของเงินสะสม

ในส่วนของเงินสมทบ

1. ได้รับการยกเว้น (เงินสะสมส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท) นำไปหักเงินได้
2. ได้รับการลดหย่อน (เงินสะสมส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท) นำไปหักเงินได้
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่ออายุสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 ส่วนคือ
(1) 7,000 x จำนวนปีที่ทำงาน
(2) ส่วนที่เหลือหักค่าใช้จ่ายได้อีก 50%

         คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ชุดเดิม) ได้คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคง และไม่ลงทุนในหุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ        

ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้สมัครจะต้องเขียนใบสมัคร ตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนด โดยให้ยื่นใบสมัคร ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี
1) ใบสมัครที่ยื่นภายในวันที่ 12 ของเดือนใด มหาวิทยาลัยจะเริ่มนำเงินสะสมและเงินสมทบ โดยคิดจาก ฐานเงินเดือนรายเดือนที่ได้รับนำส่งเข้ากองทุนให้ตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นไป
2) ใบสมัครที่ยื่นหลังวันที่ 12 ของเดือน มหาวิทยาลัยจะเริ่มนำเงินสะสม และเงินสมทบ โดยคิดจากฐานเงินเดือน รายเดือนที่ได้รับนำส่งเข้ากองทุนให้ในเดือนถัดไป
3) การเปลี่ยนแปลงอัตราการนำส่งเงินกองทุน ให้เปลี่ยนได้ ปีละ1 ครั้ง โดยกรอกแบบขอเปลียน การนำส่งเงินกองทุน และส่งมายังส่วนการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 12 ของเดือนเมษายน

อัตราเงินสมทบที่มหาวิทยาลัยสมทบเข้ากองทุน และสิทธิที่ได้รับเงินสะสม / เงินสมทบ และผลประโยชน์

รายการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อัตราเงินสะสมหักเข้ากองทุน ร้อยละ 4 – 8 ตามความประสงค์ของสมาชิก
(สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละหนึ่งครั้ง)
อัตราที่มหาวิทยาลัยสมทบสมทบเข้ากองทุน ร้อยละ 8
สิทธิที่ได้รับเงินสะสมได้รับ 100 %
สิทธิที่ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์
เมื่อลาออกจากมหาวิทยาลัย หรือลาออกจากกองทุน
อายุสมาชิก                  อัตราเงินสมทบ
น้อยกว่า 3 ปี                      0 %
ครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี          50 %
ครบ 6 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี        75 %
ครบ 10 ปีขึ้นไป                100 %

ช่องทางติดตามสถานะเงินกองทุนรายสมาชิก  << คลิก >> 
รายงานผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

arrow_r   ตราสารหนี้ระยะสั้นภาครัฐ
arrow_r   ตราสารหนี้
arrow_r   ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 10
arrow_r   ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25
arrow_r   ผสมหุ้น&FIFไม่เกินร้อยละ25
arrow_r   ตราสารทุน 


รายชื่อสมาชิกกองทุนพ้นสภาพมีสิทธิ์สมัครใหม่

  arrow_r กรกฏาคม 2556
  arrow_r สิงหาคม 2556
  arrow_r กันยายน 2556
  arrow_r ตุลาคม 2556
  arrow_r พฤศจิกายน 2555-ปัจจุบัน 


Facebook Comments