ข้อ 18. พัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนการเงินและบัญชี มุ้งเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและบัญชี เพื่อมุ่งเน้นการการขับเคลื่อนการให้บริการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวดเร็ว ทันเวลา ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลบริหารจัดการได้ พร้อมรวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินได้ ประกอบด้วย

3. ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ MIS ระบบใหม่ ทั้งนี้ส่วนการเงินและบัญชีสามารถรายงานงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในเวลาที่กำหนด