งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง.

arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2565 
arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2564 
arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2563 
arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2562
arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2561
arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2560
arrow_rรายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2559 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2558
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2557
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2556
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2555 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2554 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2553
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2552 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2551 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2550 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2549 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2548  
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2546- 2547
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2545
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2544
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2543 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2542
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2541 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2540 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2539 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2538 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2537 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2536 
arrow_r รายงานของผู้สอบบัญชี พ.ศ.2535