เบิกเงินสวัสดิการ

arrow_r สำหรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ   <<pdf>>     <<word>> 
arrow_r ใบเบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก            <<pdf>>     <<word>>   
arrow_r สำหรับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร                    <<pdf>>     <<word>>   
arrow_r สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล                 <<pdf>>     <<word>>   

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน/ค่าเครื่องแบบ
  1. ให้ผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการ ยื่นแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการ แต่ละประเภทพร้อมแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 1.1 ใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย สำหรับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย              (1) ใบเสร็จรับเงิน              (2) ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
      1.2 ใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย สำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล           แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย              (1) ใบเสร็จรับเงิน              (2) ใบรับรองแพทย์ (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)       1.3 ใบเบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก           แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย              (1) ใบเสร็จรับเงิน              (2) สำเนาหนังสือแจ้งรายชื่อพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เบิกสวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าที่พัก              (3) สำเนาสัญญาเช่า       1.4 ใบเบิก-ใบสำคัญจ่าย สำหรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าเครื่องแบบ           แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย             – ใบเสร็จรับเงิน
  1. ระบุข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์ติดต่อ/รายการเบิกจ่าย/จำนวนเงิน/รหัสงบประมาณ/เลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย) 
  2. ส่งส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และสิทธิการเบิก
  3. ยื่นเรื่องเบิกจ่ายเงิน ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงิน
  4. ส่วนการเงินและบัญชี ดำเนินการทำจ่ายตามวงเงิน ดังนี้      (1) กรณีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท โอนเข้าบัญชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามบัญชีที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้      (2) กรณีจำนวนเงินเกิน 100,000 บาท จะทำจ่ายเป็นเช็ค โดยให้ผู้ขอเบิกเงินมารับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชีด้วยตนเองหรือกรณี           ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ผู้ขอเบิกเงินมอบฉันทะการรับเช็คเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอรับเช็คดังกล่าว