ทำเนียบบุคลากร

นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล
รักษาการหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
73743
shattaka@wu.ac.th

งานบริหารงานทั่วไปและธุรการ

    นางสาวนรกมล สุโขพล
    หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
    โทร. 73716
    tnorraka@wu.ac.th

นางสาวปิยรัตน์ วันทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77009
wpiyarat@wu.ac.th

นางสาวสุคนธ์ คงผอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73718
ksukon@wu.ac.th

น.ส.กนกกาญจน์ สุประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77008
kanokkan.su@wu.ac.th

นายหะลิบ เหล็บเลิศ
พนักงานธุรการ
โทร. 73747
 lhalip@wu.ac.th

งานตรวจจ่าย

      นางสาวสุวิมล บุญชู
      หัวหน้างานตรวจจ่าย
      โทร. 77005
      bsuvimol@wu.ac.th

นางสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73717
rsudarat@wu.ac.th

นางสุนันทา บดีการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77001
rsunanth@wu.ac.th

นางสาวทรงพร กาลคลอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73744
ksongpor@wu.ac.th

นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73741
ksiwacha@wu.ac.th

นางอุมาภรณ์ จุลเลศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77002
soumapor@wu.ac.th

งานการเงิน

    นางจันทร์จิรา ศรีราพร
    หัวหน้างานการเงิน
    โทร. 77004
    cjunjira@wu.ac.th

นางนฤมล ชฎากรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73713
 knarumon@wu.ac.th

นางสาวพยงค์ จีบโจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73720
jphayong@wu.ac.th

นางสาวอังคณา ชูแตง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73720
 angkana.co@wu.ac.th

นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 73714
pitchayamon.su@wu.ac.th

น.ส.วิรัญญา ประสารพจน์
พนักงานธุรการ
โทร. 77003
wiranya.pr@wu.ac.th

นางจรี ไกรเทพ
พนักงานธุรการ
โทร. 73740
tjaree@wu.ac.th

งานบัญชี

     นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์
     หัวหน้างานบัญชี
     โทร. 73715
     stuenjai@wu.ac.th

นางสาว สุกฤตา  ปัณณจิรเดชา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.773718
sukritta.pu@wu.ac.th

นางณัฐวศา เรืองนาค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 77006
kuthaiwa@wu.ac.th

นางสาวสุนีพร แก้วเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.  77007
suneeporn.ka@wu.ac.th

นางสาวประภัสสร วัฒพรหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.73796
prapatsorn.wt@wu.ac.th

นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.73721
laddawan.pa@wu.ac.th