งานตรวจจ่าย ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้กับสำนักวิชานิติศาสตร์

                   ส่วนการเงินและบัญชี นำโดยคุณสุวิมล บุญชู หัวหน้างานตรวจจ่าย และเจ้าหน้าที่ของงานตรวจจ่าย จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา พร้อมกันนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายของสำนักวิชานิติศาสตร์ มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ในการนี้ ส่วนบริการกลาง นำโดย ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ อินปิน หัวหน้าส่วนบริการกลาง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดขอรถเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายด้วย