ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559

ด้วย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 – 18.00 น. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม D 8/3 ชั้น 8 อาคาร D ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รศดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คุณสมพร ศิลป์สุวรรณ หัวหน้าส่วนนิติการ และหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี ทั้งนี้ผลสุปจากการประชุมจะนำเสนอต่ออธิการบดี และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินต่อไป

Scroll to Top