ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีทำบุญให้ทานไฟ ประเพณีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงกำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑2 มกราคม 2566 เวลา 05.00 – 08.00 น. ณ ลานธรรม ศูนย์อาหารช่อประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสนี้ พนักงานส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีบุญให้ทานไฟ ประจำปี 2566 และร่วมจัดซุ้มอาหารพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีทำบุญให้ทานไฟสืบไป