ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) ซึ่งประกอบด้วย รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินหลักสูตรนานาชาติ ประมาณการงบกระแสเงินสด และการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 3 บริษัท สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 การพิจารณาต่อสัญญาเพื่อบริหารเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 2/2566 มีกำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.