ด้วยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 -15.00 น. ผู้พัฒนาระบบ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล คุณมานิต จิตต์ประไพย ได้อบรม Admin ผู้ใช้ระบบสวัสดิการออนไลน์ ให้ผู้ใช้งานส่วนการเงินและบัญชี นำโดยหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) ณ ห้องประชุมส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
สำหรับการพัฒนาระบบสวัสดิการออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบ WU-HRMS: (Walailak University Human Resources Management Information System) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการทุกประเภทของพนักงาน ทั้งนี้คาดว่าระบบสวัสดิการออนไลน์ สามารถใช้งานเพื่อเบิกจ่ายเงินได้ในเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป และส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จะดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบสวัสดิการออนไลน์ให้กับพนักงานก่อนการใช้งานจริงต่อไป