ด้วยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล) ได้เข้าร่วมลงนามในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนการเงินและบัญชี เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมหัวตะพาน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ และได้กำหนดให้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัย ให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัยฯกับอธิการบดี ระหว่างอธิการบดีกับผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนักวิชา วิทยาลัย และหน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน