การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2565

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องประชุมอาคารศูนย์การแพทย์ และ ประชุมออนไลน์โปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมีวาระการประชุมหลักเพื่อรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งประกอบด้วย รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายงานงบการเงินหน่วยวิสาหกิจ รายงานงบการเงินโครงการหลักสูตรพิเศษ รายงานงบการเงินหลักสูตรนานาชาติ การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 3 บริษัท การพิจารณาต่อสัญญาเพื่อบริหารเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และมีวาระการประชุมอื่นๆ เช่น แผนการใช้เงินกองทุนสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับการประชุมครั้งถัดไป ครั้งที่ 1/2566 มีกำหนดการประชุม วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.