การปิดบัญขี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยส่วนการเงินและบัญชี

ด้วยส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในการนี้รักษาการแทนรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์) ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล ได้มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คือ การติดตามลูกหนี้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ได้ยืมเงินจากกองทุนของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการคืนเงินยืมตามแผนการคืนเงิน การบันทึกภาระงานประจำวัน การสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออกงาน นอกจากนี้พนักงานส่วนการเงินและบัญชีทุกท่าน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆ มีผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้วางเป้าหมายไว้