งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรียบร้อยแล้ว
สรุปได้ดังนี้
1.คืนเงินสดลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่ภาครัฐสนับสนุน จำนวน 8588 ราย จำนวนเงิน 54.98 ล้านบาท

2. คืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 8602 ราย จำนวนเงิน 36.71 ล้านบาท

Scroll to Top