Home / เบิกเงินสวัสดิการ

เบิกเงินสวัสดิการ

ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร

1. ให้ผู้เบิกเงินสวัสดิการ ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

2. แนบหลักฐานการเบิกจ่าย 

3. แนบใบเบิก/ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย 

4. ส่งส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน และสิทธิการเบิก 

5. ยื่นเรื่องเบิกจ่ายเงินสดย่อย ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงิน
 

Facebook Comments