Home / บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลักษณ์

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ อีเมล
หัวหน้าส่วน
นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ 3721 , 3718 tjutarat@wu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางจันทร์จิรา ศรีราพร 3717 , 3715 cjunjira@wu.ac.th
นางสาวชุติมากร ชลสาคร 3716 , 3160-3 cchutima@wu.ac.th
นางณัฏฐพัชร เหล่าทิพย์ 3716 , 3718 stuenjai@wu.ac.th
นางสาวทรงพร กาลคลอด 3743 , 3715 ksongpor@wu.ac.th
นางนรกมล ทองสมัคร 3715 , 3743 tnorraka@wu.ac.th
นางนฤมล ชฎากรณ์ 3720 , 3720 knarumon@wu.ac.th
นางสาวปริณดา แสงอุไร 3715 , 3743 spreeda@wu.ac.th
นางสาวปิยรัตน์ วันทอง 3717 , 3744 wpiyarat@wu.ac.th
นางสาวพยงค์ จีบโจง 3744 , 3716 jphayong@wu.ac.th
นางวรรณพร หริรักษ์ 3720 , 3713 hwannapo@wu.ac.th
นางวราวรรณ โชติช่วย 3740 , 3747 cwarawan@wu.ac.th
นางสาวสุคนธ์ คงผอม 3718 , 3716 ksukon@wu.ac.th
นางสุดารัตน์ รัชตะสมบูรณ์ 3741 , 3714 rsudarat@wu.ac.th
นางสาวสุวิมล บุญชู 3744 , 3715 bsuvimol@wu.ac.th
นางหฤทัย ตันสกุล harutai.tu@wu.ac.th
นางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล 3743 , 3715 shattaka@wu.ac.th
นางสาวกนกกาญจน์ สุประดิษฐ์ 3718 kanokkan.su@wu.ac.th
พนักงานธุรการ
นางณัฐวศา เรืองนาค 3720 , 3713 kuthaiwa@wu.ac.th
นางสาววิรัญญา ประสารพจน์ 3740 , 3747 wiranya.pr@wu.ac.th
นางสมิตานันท์ โรมวิลาศ 3714 , 3717 ssamitan@wu.ac.th
นางสุนันทา บดีการ 3714 , 3740 rsunanth@wu.ac.th
นายหะลิบ เหล็บเลิศ 3747 , 3717 lhalip@wu.ac.th
นางอุมาภรณ์ จุลเลศ 3741 , 3714 soumapor@wu.ac.th
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์ 3740 pitchayamon.su@wu.ac.th

 

Facebook Comments