ส่วนการเงินและบัญชียินดีต้อนรับ
การเงินวลัยลักษณ์ ใจรักบริการ มุ่งสัมฤทธิ์ในผลงาน สร้างรากฐานให้ สังคม
เวลารับ - จ่ายเงิน/เช็ค 9.00 - 15.00 น.
Previous
Next

ระบบให้บริการข้อมูล

โปรแกรมอรรถประโยชน์

ระบบสารสนเทศ

WU-(SAP)

E-LAW

ข้อมูลเผยแพร่

5 ส green

wu green

แบบฟอร์ม

บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา

คู่มือ

แบบสอบถาม

ปฏิทินประชุม คกก.การเงิน

หนังสือเวียน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานที่มีวงเงินสำรองจ่าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ 2 Facebook Comments

Read More »

ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีไหม่ 2564

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจากภายนอกร่วมสวัสดีปีไหม่ 2564 ณ ส่วนการเงินและบัญชี Facebook Comments

Read More »

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม  2563  ณ อาคารพลศึกษา และวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ Facebook Comments

Read More »

ส่งข้อมูลภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่สรรพากรแนะนำการส่งข้อมูลภาษีให้สรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพนักงานส่วนการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 30/12/2563 Facebook Comments

Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ SAP

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ งบประมาณ การรับ/การเบิกจ่าย/รายงานต่างๆระบบ sap  วันที่ 17/12/2563 ณ ห้องอบรม 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยี และดิจิทัล   <<ไฟล์แลกเปลี่ยนเรียนรู้>> Facebook Comments

Read More »
Facebook Comments