Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน ดำเนินการถอนเงินซึ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ ที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน ดำเนินการถอนเงินซึ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ ที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน ดำเนินการถอนเงินซึ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ ที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2560  และนำส่งเงิน ที่งานการเงินรับของส่วนการเงินและบัญชี ภายใน วันที่  16  มกราคมคม 2561
 

หลักฐานในการนำส่ง คือ ถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชี และหน้าที่มีรายได้ดอกเบี้ย (จำนวน 2 ชุด)


 

About wp06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *