Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน นำส่งรายได้ดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ ณ 30 มกราคม 2560

ขอให้ผู้ที่ดูแลเงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน ดำเนินการถอนเงินซึ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ย บัญชีออมทรัพย์ ที่ครบกำหนด ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2559 และวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยนำส่งเงิน ที่งานการเงินรับของส่วนการเงินและบัญชี ภายใน วันที่ 4  กรกฎาคม 2560 หลักฐานในการนำส่ง คือ ถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชี และหน้าที่มีรายได้ดอกเบี้ย (จำนวน 2 ชุด)

Read More »